ராசிபலன்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - இரக்கம் ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - ஆக்கம் கடகம் - பக்தி சிம்மம் - அன்பு கன்னி - ஓய்வு...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - இரக்கம் ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - ஆக்கம் கடகம் - பக்தி சிம்மம் - அன்பு கன்னி - ஓய்வு...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - இரக்கம் ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - ஆக்கம் கடகம் - பக்தி சிம்மம் - அன்பு கன்னி - ஓய்வு...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - இரக்கம் ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - ஆக்கம் கடகம் - பக்தி சிம்மம் - அன்பு கன்னி - ஓய்வு...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - உயர்வு ரிஷபம் - பக்தி மிதுனம் - ஓய்வு கடகம் - பாசம் சிம்மம் - வெற்றி கன்னி - நன்மை...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் – சோதனை ரிஷபம் – சிந்தனை மிதுனம் – துன்பம் கடகம் – ஏமாற்றம் சிம்மம் – சிரமம் கன்னி – நட்பு...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - சோதனை ரிஷபம் - சிந்தனை மிதுனம் - துன்பம் கடகம் - ஏமாற்றம் சிம்மம் - சிரமம் கன்னி - நட்பு...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - உழைப்பு ரிஷபம் - ஆர்வம் மிதுனம் - சாந்தம் கடகம் - சிரமம் சிம்மம் - வருத்தம் கன்னி - சினம்...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - முயற்சி ரிஷபம் - சுகம் மிதுனம் - நட்பு கடகம் - மறதி சிம்மம் - நிம்மதி கன்னி - சாதனை...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - லாபம் ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - சாந்தம் கடகம் - பொறுமை சிம்மம் - வீம்பு கன்னி - நற்செயல்...