ராசிபலன் – Sudar FM

இன்றைய ராசிபலன் (22-07-2019)

மேஷம் – எதிர்ப்பு ரிஷபம் – நோய் மிதுனம் – கவலை கடகம் – அமைதி சிம்மம் – நன்மை கன்னி – வெற்றி துலாம் – நற்செயல் விருச்சிகம் – ஒய்வு தனுசு – போட்டி மகரம் – நட்பு கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (20-07-2019)

மேஷம் – நன்மை ரிஷபம் – பகை மிதுனம் – செலவு கடகம் – வரவு சிம்மம் – லாபம் கன்னி – பாசம் துலாம் – உயர்வு விருச்சிகம் – நலம் தனுசு – ஆரோக்கியம் மகரம் – சிக்கல் கும்பம் –... Read more »

Advertisement

இன்றைய ராசிபலன் (19-07-2019)

மேஷம் – கோபம் ரிஷபம் – லாபம் மிதுனம் – செலவு கடகம் – வெற்றி சிம்மம் – கவனம் கன்னி – நன்மை துலாம் – ஆரோக்கியம் விருச்சிகம் – நலம் தனுசு – பாசம் மகரம் – பொறுமை கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (18-07-2019)

மேஷம் – பயம் ரிஷபம் – கீர்த்தி மிதுனம் – சிக்கல் கடகம் – ஆதரவு சிம்மம் – தோல்வி கன்னி – நோய் துலாம் – லாபம் விருச்சிகம் – செலவு தனுசு – சுகம் மகரம் – வரவு கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (17-07-2019)

மேஷம் – வீம்பு ரிஷபம் – விவேகம் மிதுனம் – இன்பம் கடகம் – வீரம் சிம்மம் – பெருமை கன்னி – ஆக்கம் துலாம் – உயர்வு விருச்சிகம் – பரிவு தனுசு – சோர்வு மகரம் – இரக்கம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (16-07-2019)

மேஷம் – பீடை ரிஷபம் – சிக்கல் மிதுனம் – ஆதரவு கடகம் – தோல்வி சிம்மம் – பரிசு கன்னி – லாபம் துலாம் – செலவு விருச்சிகம் – சுகம் தனுசு – வரவு மகரம் – வெற்றி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (15-07-2019)

மேஷம் – சினம் ரிஷபம் – பீடை மிதுனம் – அச்சகம் கடகம் – சோர்வு சிம்மம் – உதவி கன்னி – விவேகம் துலாம் – வீரம் விருச்சிகம் – போட்டி தனுசு – பெருமை மகரம் – இன்பம் கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (13-07-2019)

மேஷம் – பெருமை ரிஷபம் – உயர்வு மிதுனம் – இரக்கம் கடகம் – பரிவு சிம்மம் – சோர்வு கன்னி – விவேகம் துலாம் – அச்சம் விருச்சிகம் – நோய் தனுசு – சினம் மகரம் – பிரீதி கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (11-07-2019)

மேஷம் – வெற்றி ரிஷபம் – வருத்தம் மிதுனம் – நன்மை கடகம் – அமைதி சிம்மம் – செலவு கன்னி – ஆதரவு துலாம் – உதவி விருச்சிகம் – பாசம் தனுசு – சுகம் மகரம் – நட்பு கும்பம் –... Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (10-07-2019)

மேஷம் – செலவு ரிஷபம் – ஆதாயம் மிதுனம் – சுகம் கடகம் – பெருமை சிம்மம் – பயம் கன்னி – நற்செய்தி துலாம் – நன்மை விருச்சிகம் – போட்டி தனுசு – மேன்மை மகரம் – அச்சம் கும்பம் –... Read more »